Profil společnosti

Společnost MATEJA TŘINEC, s.r.o. byla založena v roce 2004 (zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 277294 dne 11. 2. 2004) a to částečnou transformaci z firmy Matejka Ján – malby, nátěry (založena v roce 1992) s hlavním záměrem rozšíření a zkvalitnění dodavatelských služeb.

Společnost podniká zejména v regionu Třinecka a Ostravska v oblasti hutních a strojírenských závodů, v chemickém odvětví a dalších firmách včetně soukromého sektoru.

Cílem společnosti je být vyhledávaným obchodně i ekonomickým dodávatelem a to zejména v oblastech:

  • povrchové úpravy ocelových konstrukci, technologických celků, potrubních rozvodů
  • nádrží a podobně
  • stavebních prací
  • pokrývačských a klempířských prací
  • lešenářských práci

Mimořádnou pozornost věnuje společnost vývoji výrobní základny a odbornému růstu pracovníků. Výsledkem jsou získaná technická oprávnění k realizaci jednotlivých profesních činnosti.

Systém řízení jakosti je certifikován podle ČSN EN ISO 9001:2009 a to akreditovanou auditorskou firmou „Qualiform“.

Pracovníci naši společnosti jsou připravení odborně, kvalitně a pohotově naplnit požadavky odběratelů.

Těšíme se na úspěšnou spolupráci.

podpis

Ján Matejka st.
ředitel a jednatel společnosti
MATEJA TŘINEC, s. r. o.

 

POLITIKA KVALITY MATEJA TŘINEC s.r.o.

dle ISO 9001

Vedení společnosti MATEJA TŘINEC s.r.o. vyhlašuje Politiku kvality a zavazuje se poskytovat zdroje 
a podmínky k prosazení a uplatnění níže uvedených principů na všech úrovních řízení. Stejný přístup očekává od všech svých zaměstnanců. Vedení společností dále očekává od svých zaměstnanců bezchybné plnění pracovních a technologických postupů s aktivním přístupem k neustálému zlepšování kvality práce jak jednotlivců, tak i týmů, vedoucí ke splnění všech kvalitativních cílů.

Zaměření na zákazníka
Při vzájemné spolupráci chceme porozumět a uspokojit každý požadavek zákazníka a naplňovat jeho budoucí potřeby za neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu.

Vedení
Vedoucí zaměstnanci využívají schopností svých podřízených zaměstnanců a vytvářejí jim prostředí pro jejich zapojení do plnění cílů naši společnosti.

Angažování zaměstnanců
Řídíme zaměstnance tak, abychom využívali jejich schopností ve prospěch naší společnosti pro uspokojení 
z vlastní práce, a umožňujeme jim profesně růst. Trvale vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních řízení je prioritou.

Procesní přístup
Pro zjednodušování a zefektivňování činností ve společnosti využíváme metody procesního řízení.

Systémový přístup k řízení
Na základě strategie a vize společnosti vytváříme podmínky pro plánování vzájemně provázaných procesů 
a jejich cílů až na úroveň zaměstnance, za neustálého plnění legislativních a dalších předpisů z oblasti kvality.

Neustálé zlepšování
Metodami zaváděnými pro plánování, vykonávání a kontrolu všech činností a přijímáním přiměřených opatření v praxi realizujeme princip neustálého zlepšování, ke kterému nám napomáhají stanovené cíle 
a cílové hodnoty systému řízení.

Správná rozhodnutí
Zkvalitňujeme procesy sloužící ke správnému rozhodování pomoci měření, analýzy, vyhodnocování dat 
a informací.

Důraz na vzájemné propojení dodavatelských vztahů
Posilujeme princip partnerství ve vztazích ke všem dodavatelům i odběratelům založený na důvěře, komunikaci, sdílených hodnotách a informacích.

Třinec 1. 6. 2017                                                                                                  Ján Matejka st.
                                                                                                                        ředitel společnosti